top of page
Pracy na komputerze

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA I ZGODY MARKETINGOWE

  1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRO-MAX Bartosz Bączkowski z siedzibą w Kiełczowie.

  2. Zakres przetwarzanych przez PRO-MAX danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, adresu Instalacji, numeru telefonu, adres e-mail.

  3. Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy montażu, której jest Pani/Pan Stroną. Podane przez Panią/Pana dane osobowe PRO-MAX  może przetwarzać również w innych prawnie uzasadnionych interesach (na przykład w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń) oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Wówczas podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  4. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/-y do podania danych osobowych, jednakże ich niepodanie uniemożliwi zawarcie Umowy i wykonania jej przedmiotu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji Umowy, nie dłużej niż do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy.

  5. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być m.in. podwykonawcy PRO-MAX, tacy jak dostawcy systemów montażowych, montażyści, którzy będą współdziałać przy wykonywaniu Umowy. Ponadto, odbiorcami danych mogą być doradcy prawni, księgowi oraz podatkowi Administratora, jak też przedsiębiorstwa kurierskie i banki. Na podstawie podanych przez Panią/Pana danych PRO-MAX nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie stosuje profilowania.

  6. Przysługuje Pani/Panu prawo: żądania od PRO-MAX dostępu do Pani/Pana danych osobowych, a także do ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
    co cwu pompy ciepła

Contact
bottom of page